Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ερευνώ Καινοτομώ» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-02877

Το λογισμικό DV-MarIns απευθύνεται στην αγορά μεσιτών ναυτικών ασφαλίσεων και εξυπηρετεί πλήρως όλα τα στάδια σύναψης ενός συμβολαίου από την αρχική διαπραγμάτευση έως την ολική αποπληρωμή.

Η αρχική σύλληψη για την κατασκευή του DV-MarIns που προέκυψε από την ανάγκη υλοποίησης ενός λογισμικού ειδικών προδιαγραφών για λογαριασμό μιας καταξιωμένης ελληνικής εταιρίας του κλάδου, έδωσε το έναυσμα για την σχεδίαση μίας εξελιγμένης αρχιτεκτονικής που μελετήθηκε με σκοπό να καλύπτει τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις της ευρύτερης αγοράς.

Μετά την αρχική υλοποίηση για περιβάλλον τοπικού δικτύου (on premises), σύντομα άρχισε να διαφαίνεται και η ανάγκη λειτουργίας του λογισμικού μέσω του υπολογιστικού νέφους (Cloud) και ειδικότερα της φιλοξενίας της βάσης δεδομένων σε περιβάλλον άυλης υπηρεσίας βάσης δεδομένων (serverless). Η υλοποίηση αυτή θα είχε ως αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της υλικής υποδομής που θα είχε ανάγκη μια εταιρία για τη λειτουργία του.

Στόχος του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ερευνώ Καινοτομώ» με κωδικό έργου Τ1ΕΔΚ-02877, ήταν ακριβώς η μετατροπή και περαιτέρω εξέλιξη του προϊόντος αυτού ώστε να μπορεί να προσφέρεται σε συνδυασμό με άυλη υπηρεσία βάσης δεδομένων (Microsoft Azure, serverless SQL server). Το ποτέλεσμα του έργου από τη μετατροπή του λογισμικού αναμένετο ότι θα ήταν η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης και αξιόπιστης, χαμηλού κόστους κτήσης εφαρμογής σε μορφή η οποία θα είναι εμπορικά διαθέσιμη για εταιρίες του κλάδου στην αγορά της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Με την αξιοποίηση των τεχνολογιών cloud, διευκολύνεται η διάθεση και η χρήση τοy προιόντος ενώ επιτυγχάνονται στόχοι που αφορούν σε βελτιστοποίηση των διαδικασιών που απαιτούνται από εταιρίες του κλάδου, όπως:

  • απομακρυσμένη ενεργοποίηση και συντήρηση της βάσης δεδομένων,
  • βέλτιστη προσαρμογή των πόρων,
  • προσαρμογή των εγγράφων και των εργαλείων αναφορών για κάθε πελάτη μέσω cloud,
  • ταυτόχρονη ενημέρωση συμβαλλόμενων με διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης και
  • δυνατότητα συγχρονισμού λογισμικού με άλλες cloud εφαρμογές.

Ακόμα, αξίζει να σημειωθεί ότι η αναβάθμιση του λογισμικού πραγματοποιείται μια φορά μέσω cloud και ο χρήστης έχει άμεση πρόσβαση στο αναβαθμισμένο λογισμικό σε αντίθεση με την αναβάθμιση ενός λογισμικού η οποία πρέπει να πραγματοποιείται στο περιβάλλον κάθε πελάτη όπου αυτό είναι εγκατεστημένο.

Επιπλέον, η διάθεση του λογισμικού ως SaaS (software as a service) συμβάλει στην ψηφιακή μετάβαση που απαιτεί η σύγχρονη εποχή για επιχειρήσεις που έχουν την ανάγκη μιας υπηρεσίας ικανής να παρέχει τη δυνατότητα real-time ανταπόκρισης, ευελιξίας, μεγιστοποίησης αποτελεσμάτων και απόλυτης γνώση του περιβάλλοντος του σύγχρονου κόσμου.

To τελικό αποτέλεσμα του έργου, όπως διαμορφώθηκε από τα επιμέρους παραδοτέα του, ήταν η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης λύσης λογισμικού με τη χρήση τεχνολογιών Cloud, οικονομικότερης, και ευκολότερη διαχείριση της βάσης δεδομένων κάθε εταιρίας-πελάτη σε εικονικό serverless περιβάλλον.

NSRF project “Research and Innovate” with project code T1EDK-02877

The DV-MarIns software solution addressee the requirements of the Marine Insurance Broker market and fully supports all stages of a contract from initial negotiation to full payout.

The initial conception for the construction of DV-MarIns, which arose from the need to implement a software of special specifications on behalf of a leading Greek Company in the sector, gave the impetus for the design of a sophisticated architecture that was studied to cover the functional and technical requirements of the wider market.

After the initial implementation for a local network environment (on premises), soon the need to operate the software through the Cloud and in particular the hosting of the database in a serverless environment began to emerge. This implementation would result in the minimization of the physical infrastructure that a company would need for its operation.

The objective of the NSRF project “Research and Innovate” with project code T1EDK-02877, was precisely the conversion and further development of this product so that it can be offered in combination with a virtual database service (Microsoft Azure, serverless SQL server). The project deliverable was expected to be a specialized, reliable and low-cost application in a format that will be commercially available for companies in the industry in Greece and abroad.

With the adoption of cloud technologies, the availability and usage of the product is facilitated, while objectives regarding the optimization of processes required by companies in the sector are achieved, such as:

  • remote activation and maintenance of the database,
  • optimal use of resources,
  • customization of documents and reporting tools via the cloud,
  • simultaneous notification of parties with different levels of access and
  • ability to synchronize software with other cloud applications.

 

Also, it is worth noting that the software upgrade is performed once via the cloud and the user has immediate access to the upgraded software as opposed to upgrading a software which must be performed in each client’s environment where it is installed.

Moreover, the availability of software as SaaS (software as a service) contributes to the digital transition required by the modern era for businesses that need a service capable of providing real-time responsiveness, flexibility, maximizing results and complete knowledge of the modern world environment.

The final result of the project, as shaped by its individual deliverables, was the creation of a cost effective, integrated software solution powered by Cloud technologies with easy database and document management in the cloud.